a

Поступајући по притужбама осуђених лица, запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су данас надзор над радом Казнено-поправног завода у Београду и Казнено-поправног завода у Београду-Падинској Скели. Том приликом прибављене су информације од значаја за поступке контроле рада служби у заводу на чије се поступање притужбе односе, казнено-поправни заводи су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

Представници Заштитника грађана обавили су 15. августа 2018. године надзор над радом Окружног затвора у Новом Саду у погледу поступања завода приликом пријема и уручивању поште лицима лишеним слободе која се налазе у тој установи.
Такође, поступајући по примљеној притужби притвореника који се налази у Окружном затвору у Новом Саду, ради допуне притужбе и упознавања са чињеницама и околностима од значаја за даље поступање Заштитника грађана, обављен је ненадзирани разговор са подносиоцем притужбе.

На основу сазнања којима се указује на недостатке у животним условима у седмом павиљону Казнено-поправног завода у Пожаревцу у погледу недостатка воде, као и поводом обраћања осуђених лица, којима указују на повреде права, представници Заштитника грађана обавили су 04. јула 2018. године надзор над радом тог завода.
Казнено-поправни завод у Пожаревцу омогућио је представницима Заштитника грађана да обиђу седми павиљон завода и непосредно се увере у стање у погледу доступности воде, као и да обаве разговоре са осуђеним лицима који су у њему смештени.
Приликом обављања надзора, Казнено-поправни завод у Пожаревцу у потпуности је сарађивао са Заштитником грађана, у складу са законом.

Поступајући по притужби којом се указује на повреде права у поступку смештаја без пристанка особа са менталним сметњама у психијатријску болницу, ради упознавања са чињеницама и околностима од значаја за даље поступање, Заштитник грађана је, 30. маја 2018. године, обавио надзор над радом Градског центра за социјални рад, Одељења Земун.
Представници Заштитника грађана обавили су разговоре са запосленима и увид и копирање релевантне документације која се односи на основ по којем је подносиоцима притужбе постављен привремени старатељ, овлашћен за давање сагласности за њихово лечење и збрињавање у психијатријској установи.

Страна 1 од 9

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava