a

У раду Казнено-поправног завода у Пожаревцу-Забели начињене су неправилности у поступању према осуђеном лицу – штрајкачу глађу и жеђу, тако што лекари нису свакодневно обављали преглед његовог здравственог стања док је трајао штрајк, утврдио је Заштитник грађана.

Министарство унутрашњих послова допринело би лакшем остваривању права на путну исправу држављанима Републике Србије, који немају пријављено пребивалиште на њеној територији, уколико би иницирало измену прописа како би тим лицима омогућило да захтев за издавање пасоша подносе и у организационој јединици Министарства унутрашњих послова према месту у којем привремено бораве на територији Републике Србије.

Такође, Министарство спољних послова олакшало би остваривање права на путну исправу држављанима Републике Србије који живе у иностранству када би, у сарадњи са МУП-ом предузело мере и активности у циљу опремања свих дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије одговарајућим техничким средствима за узимање биометријских података, наводи се, између осталог, у Мишљењу Заштитника грађана.

Attachments:
Download this file (Misljenje.docx)Мишљење

Казнено поправни завод у Сремској Митровици није благовремено обавестио породицу осуђеног о томе да је премештен у здравствену установу изван Завода, утврдио Заштитник грађана.

Осуђени који се налазе на извршењу казне затвора, а који су, након изрицања казне, оболели од тешких менталних поремећаја, представљају нарочито осетљиву категорију осуђених унутар опште осуђеничке популације, према којима се не може спроводити програм поступања ни остваривати сврха извршења казне затвора, у смислу Закона о извршењу кривичних санкција.

Постојећи правни оквир не омогућава да се изречена казна затвора замени мером безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, а казнено-поправни заводи и окружни затвори нису организационо, кадровски ни технички оспособљени да пруже одговарајући третман осуђенима са тешким менталним поремећајима.

И поред Препоруке Заштитника грађана упућене Управи за извршење кривичних санкција, усвојене Стратегије развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године и Акционог плана за спровођење Стратегије развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године, поступање према осуђенима који се налазе на извршавању казне затвора није суштински унапређено. У казнено-поправним заводима и окружним затворима нису обезбеђени услови за индивидуализиран приступ њиховом лечењу, који би обухватио припрему индивидуалног плана лечења и пружање делотворног психо-социјалног рехабилитационог третмана, стоји између осталог у Мишљењу Заштитника грађана које је упућено Министарству правде и Министарству здравља.

Страна 1 од 14

DSC00701

DSC00712