a

OPŠTI PRAVNI PROPISI

 

 

DOMAĆE PRAVO


Ustav Republike Srbije
Zakon o zaštitniku građana
Zakon o socijalnoj zaštiti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o maloletnicima
Zakon o zabrani diskriminacije
Zakon o sprečavanju diskriminacije invaliditeta
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Krivični zakonik
Krivični zakonik – izmene
Zakonik o krivičnom postupku
Zakonik o krivičnom postupku – izmene
Zakon o policiji

MEĐUNARODNO PRAVO

 Savet Evrope
Evropska konvencija
Konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavanjućih postupaka i kažnjavanja  

Ujedinjene Nacije
Konvencija UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka
Opcioni protocol uz konvenciju protiv torture
Pakt o građanskim i političkim pravima
Drugi protocol uz Pakt o građanskim pravima
Fakultativni protocol uz Pakt o građanskim pravima
Pakt o ekonomskim i socijalnim pravima
Univezalna deklaracija
Declaration on the protection of all persons
Body of principles for protection
Code of conduct for law enforcement
Basic principles on the use of force
Istambulski protocol

domaći propisi i standardi:

·   Ustav Republike Srbije  ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

·   Zakon o zaštitniku građana  ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005)

·   Zakonik o krivičnom postupku  ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006)

·   Zakon o izvršenju krivičnih sankcija  ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005)

·   Krivični zakonik  ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 i 107/2005)

·   Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica  ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005)

·   Zakon o policiji  ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005)

·   Uredba o osnivanju zavoda za izvršenje zavodskih sankcija u Republici Srbiji  ("Sl. glasnik RS", br. 20/2006)

·   Uredba o zvanjima i zanimanjima u upravi za izvršenje zavodskih sankcija  ("Sl. glasnik RS", br. 110/2006)

·   Pravilnik o kućnom redu u kazneno-popravnim zavodima i okružnim zatvorima  ("Sl. glasnik RS", br. 27/2006)

·   Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnog zavoda za maloletnike  ("Sl. glasnik RS", br. 71/2006)

·   Pravilnik o merama za održavanje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija  ("Sl. glasnik RS", br. 105/2006)

·   Pravilnik o načinu sprovođenja programa zaštite učesnika u krivičnom postupku u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija  ("Sl. glasnik RS", br. 19/2006)

·   Pravilnik o naoružanju i opremi pripadnika službe za obezbeđenje u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija  ("Sl. glasnik RS", br. 105/2006)

·   Pravilnik o kućnom redu za primenu mere pritvora  ("Sl. glasnik RS", br. 35/99)

Pravilnik za određivanje poslova čije je obavljanje nespojivo sa radom u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija 

("Sl. glasnik RS", br. 9/2003)

mj12

Милош Јанковић
Заменик Заштитника грађана

Улога Заштитника грађана

npm12

npm11