a

SOCIJALNE USTANOVE


DOMAĆE PRAVO

Zakoni

Zakon o socijalnoj zaštiti

Zakon o penzijskom i invalideskom osiguranju

Zakon o sprečavanju diskriminacije invaliditeta


Praviilnici , uredbe, odlluke i ostalo

Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za    smeštaj odraslih lica ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalildnih lica

Pravilnik o bližim uslovim u pogledu prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika za osnivanje zavoda za socijalnu zaštitu

Pravilnik o vršenju nadzora nad stručnim radom u ustanovama socijalne zaštite

Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite  za  smeštaj penzionera i drugih starih lica

Pravilnik o vođenju evidencije o korisnicima i dokumetacije o stručnom radu u ustanovama socijalne zaštite

Pravilnik o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad

Pravilnik učešća srodinika u izdržavanju korisnika prava u socijalnoj zaštiti

Odluka o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika

Odluka o osnivanju republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Strategija razvoja socijlane zaštite

Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji


MEĐUNARODNO PRAVO

Savet Evrope


Ujedinjene Nacije

 

DEČIJE USTANOVE


DOMAĆE PRAVO

Zakoni

Porodični zakon

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela
Zakon o društvenoj brizi o deci


Pravilnici, uredbe, odluke i ostalo

Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i dece i omladine sa poremećajima u ponašanju

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava od opšteg interesa u oblasti društvene brige o deci

Pravilnik o kućnom redu kazneno - popravnog zavoda za maloletnike

Pravilnik o kućnom redu vaspitno - popravnog doma

Uredba o kriterijumima za utvrđivanje mreže ustanova za decu

Odluka o kriterijumima za razvrstavanje dece ometene u razvoju i načinu rada komisija za pregled dece ometene u razvoju

Odluka o mreži ustanova za decu u Beogradu

Odluka o osnivanju centra za porodični smeštaj dece i omladine u Beogradu

Odluka o obrazovanju Saveta za prava deteta

Nacionalna strategija za prevenciju nasilja i zaštitu dece od nasilja

Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja

 

MEĐUNARODNO PRAVO

Savet Evrope


Ujedinjene Nacije

Konvencija o pravima deteta
Opcioni protocol uz konvenciju o pravima deteta
Pekinška pravila
Rijadske smernice
Pravila UN

Tokijska pravila

 


 DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava