a

POLICIJA


DOMAĆE PRAVO
 

Zakoni

Zakon o policiji
Krivični zakonik
Krivični zakonik – izmene
Zakonik o krivičnom postupku - izmene


Uredbe, pravilnici i ostalo

Uredba o disciplinskoj odgovornosti u MUP
Uredba o vrstama naoružanja u MUP
Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova
Pravilnik o policijskim ovlašćenjima
Pravilnik o upotrebi sredstava prinude
Pravilnik o postupku rešavanja pritužbi

Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova

Kodeks policijske etike
Uputstvo o postupanju prema maloletnicima
Protokol o zaštiti maloletnika od zlostavljanja

MEĐUNARODNO PRAVO

Savet Evrope

Ujedinjene nacije


ODLUKE DOMAĆIH SUDOVA
ODLUKE MEĐUNARODNIH SUDOVA I TELA

mj12

Милош Јанковић
Заменик Заштитника грађана

Улога Заштитника грађана

npm12

npm11