a

OPŠTI PRAVNI PROPISI

 

 

DOMAĆE PRAVO


Ustav Republike Srbije
Zakon o zaštitniku građana
Zakon o socijalnoj zaštiti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o maloletnicima
Zakon o zabrani diskriminacije
Zakon o sprečavanju diskriminacije invaliditeta
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Krivični zakonik
Krivični zakonik – izmene
Zakonik o krivičnom postupku
Zakonik o krivičnom postupku – izmene
Zakon o policiji

MEĐUNARODNO PRAVO

 Savet Evrope
Evropska konvencija
Konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavanjućih postupaka i kažnjavanja  

Ujedinjene Nacije
Konvencija UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka
Opcioni protocol uz konvenciju protiv torture
Pakt o građanskim i političkim pravima
Drugi protocol uz Pakt o građanskim pravima
Fakultativni protocol uz Pakt o građanskim pravima
Pakt o ekonomskim i socijalnim pravima
Univezalna deklaracija
Declaration on the protection of all persons
Body of principles for protection
Code of conduct for law enforcement
Basic principles on the use of force
Istambulski protocol

mj12

Милош Јанковић
Заменик Заштитника грађана

Улога Заштитника грађана

npm12

npm11