a

ZATVORI


DOMAĆE PRAVO

Zakoni
ZIKS
ZIKS – izmene
Krivični zakonik
Zakonik o krivičnom postupku
Zakonik o krivičnom postupku – izmene
Zakon o maloletnicima
Zakon o specijalnom zatvorskom režimu
Zakon o pomilovanju

Uredbe i pravilnici
Uredba o osnivanju zavoda
Uredba o zvanjima
Pravilnik o kućnom redu KPZ i OZ
Pravilnik o kućnom redu u pritvoru
Pravilnik o kućnom redu u KPZ za maloletnike
Pravilnik o kućnom redu VPD
Pravilnik o disciplinskom postupku
Pravilnik o izvršenju vaspitnih mera
Pravilnik o održavanju reda i bezbednosti
Pravilnik o poslovima koji su nespojivi sa radom u Upravi
Uputstvo o vođenju evidencija
Pravilnik o naoružanju i opremi

MEĐUNARODNO PRAVO

Savet Evrope
KONVENCIJE I PREPORUKE
Konvencija o transferu osuđenih lica
Kompilacija dokumenata se – zatvori
STANDARDI
Standardi

Ujedinjene nacije
STANDARDI I PREPORUKE
Basic principles for treatment  of prisoners
Standard minimum rules

ODLUKE DOMAĆIH SUDOVA

ODLUKE MEĐUNARODNIH SUDOVA I TELA

Case of Djermanovic v Austria

mj12

Милош Јанковић
Заменик Заштитника грађана

Улога Заштитника грађана

npm12

npm11